Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Základní škola - obecné informace 
  Kontakty

Základní škola Sluhy
Adresa a kontakty:
Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, p. Mratín
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Bičišťová – ředitelka školy
Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
Internetové stránky: www.skolasluhy.cz


  Historie školy

O historii školy se dozvídáme zejména z velmi cenného historického pramenu, kterým je Kronika Sl
užská sepsaná služským farářem a knížecím arcib. notářem Františkem Pubalem mezi léty 1898 – 1911 a dále ze školních kronik.
Školní budova těsně sousedí s kostelem sv. Vojtěcha, avšak není budovou původní. Existence školy ve Sluhách není nijak doložena až do roku 1714, kdy se v Kosteleckých matrikách objevuje zápis o křtu dítěte učitele Maxmiliána Antonína Husáka. Neví se však, kde vyučoval, ale zřejmě ve svém bytě, stejně jako další učitelé do roku 1733, kdy byla vystavěna první škola. Místo pro vybudování školy bylo však velmi nevhodně zvoleno v blízkosti potoka, který se často rozvodňoval a školu poničil. Roku 1832 byla tedy vystavěna nová škola. Avšak kapacita této školy brzy nestačila, proto byl v roce 1888 položen a 31. května samotným Fr. Pubalem vysvěcen základní kámen nynější školy.
Dne 9 září byla škola vysvěcena, tehdejším vikářem a kanovníkem ve Staré Boleslavi, Pavlem Pilátem.

Od svého založení byla škola malotřídní a dle školních kronik tomu nikdy nebylo jinak. Počty žáků však byly poměrně vyšší než v současné době, ale vzhledem k vývoji demografické kři
vky bude možné celou kapacitu školy opět v blízké budoucnosti využívat.

V roce 2009 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy základní školy.
 

 Charakteristika školy

Základní škola Sluhy je školou malotřídní zřizovanou obcí Sluhy. Je však školou spádovou i pro obec Mratín a přijímáme žáky i z jiných obcí.
Budova školy se nachází v těsné blízkosti služského kostela sv. Vojtěcha a v  „historickém“ centru obce. K budově náleží i velmi pěkná školní zahrada.
Škola v současné době poskytuje zázemí žákům 1. až 5. ročníku, které jsou rozděleny do tří tříd.

Při škole funguje školní družina
Poplatek za školní družinu
120,- Kč za měsíc při pravidelné docházce (od 3 dnů v týdnu)
  60,- Kč při docházce kratší (1 nebo 2 dny v týdnu).

Provoz školní družiny ve školním roce 2013/2014:
Ranní družina 6,45 – 8,00
Odpolední družina 11,55 – 17,15

Budova se otevírá pro ranní družinu v 6,45, pro ostatní žáky v 7,45
Velká přestávka je 20 min od 9,55, ostatní přestávky 10 minut, při odpoledním vyučování 5 minut

Školní jídelna resp. kuchyně připravuje pro žáky obědy, pro děti z MŠ obědy a svačiny.
Žáci naší školy, ale i další zájemci mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků.
Během celého školního roku se snažíme žákům zajistit pestrý program v podobě mnoha školních i mimoškolních akcí, o kterých na našich stránkách
informujeme.
 

 Režim dne ve škole

6,45 - 8,00  Ranní družina
8,15  Zahájení vyučování
  Rozpis vyučovacích hodin:
1. hodina 8,15 – 9,00
2. hodina 9,10 – 9,55
3. hodina 10,15 – 11,00
4. hodina 11,10 – 11,55
5. hodina 12,05 – 12,50
6. hodina 12,55 – 13,40
7. hodina 13,45 – 14,30
11,55 (12,50)  Konec dopoledního vyučování
11,55 - 17,15  Odpolední družina

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Sluhy
Všeobecné informace
Školní řád ZŠ Sluhy
Školní řád MŠ Sluhy

 Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání

Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání

Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání v naší škole plně korespondují se směřováním státní i evropské školské politiky – resp. s požadavky moderní společnosti:

1. Základní, nezbytně nutné penzum informací - znalostí ze základních oborů (český jazyk, matematika, přírodní a společenské vědy).
2. Naučit žáky „učit se“ tj. tomu jak informace vyhledávat, zpracovávat, zaznamenávat a získávat tím potřebné znalosti (knihy, moderní média – internet) a motivovat je pro celoživotní vzdělávání.
3. Orientace na situace blízké životu a na praktické jednání, při kterém uplatňují žáci získané informace, tj. rozvoj životních dovedností.

Hodnocení žáků
Naší žáci dostávají v pololetí a na konci roku vysvědčení, kde jsou hodnoceni známkami.

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků - od 1. ročníku

Plavecký výcvik

Děti se mohou účastnit plaveckého klubu Delfínek. V rámci tohoto klubu je zajišťována výuka plavání v plaveckém bazénu v Neratovicích, zpravidla 8 - 10 lekcí ročně.

Dopravní výchova

Děti jsou denně součástí dopravních situací, ať už jako chodci, nebo jako začínající cyklisté. zapojili jsme se do projektu dopravní výchovy, který vrcholí na dopravním hřišti v Čelákovicích nebo na Proseku.

Celoškolní hra jako motivace a zdroj poznání

Každý rok hrajeme v naší škole velkou celoroční soutěž. Žáci školy jsou rozděleni do týmů, které plní během roku úkoly a dostávají za ně body.
Tím, že jsou děti ve smíšených týmech, učí se spolupracovat, komunikovat a pomáhat druhým. Soutěže jsou také koncipovány tak, aby každé dítě mělo šanci být úspěšné a přispět tím, co umí k úspěchu druhých.

Spolupráce s mateřskými a základními školami

Součástí školy je i mateřská škola ve Sluhách a úzce spolupracujeme i s Mateřskou školou Mratín, ze které k nám také přichází řada prvňáčků.
Spolupráce spočívá především v udržování partnerské spolupráce, výměně zkušeností, ale i setkávání při různých příležitostech (besídky, divadelní představení apod.). Naše škola dále spolupracuje s okolními základními školami – především se Základní školou T. Stolzové v Kostelci nad Labem a Základní školou Čakovice, kam odchází většina žáků z pátého ročníku na druhý stupeň. Spolupráce spočívá taktéž ve vzájemné výměně informací, zkušeností, návštěvách, společných soutěží a dalších akcí.

Škola v přírodě, výlety, exkurze, divadelní představení

Každoročně pořádáme pro naše žáky týdenní ozdravný pobyt – školu v přírodě. Vybíráme vždy lokalitu, která je zajímavá jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska možností podnikání pěších výletů a návštěvy zajímavých míst a kulturních památek. Během roku pak pro děti chystáme také divadelní představení, exkurze a další výlety.

 

 Zájmové aktivity ve škole

Škola nabízí každý rok řadu zájmových kroužků pod vedením p. učitelek nebo z řad dobrovolníků z veřejnosti. Nabídka se každým rokem obměňuje.

 Pedagogický sbor a další pracovníci školy

Pedagogický sbor

 • Mgr. Lenka Bičišťová, ředitelka školy a učitelka

  Mgr . Andrea Bičová, učitelka

  Mgr. Kateřina Rychlá, učitelka

  Lenka Trojanová, učitelka

  Zdeňka Šerclová, vedoucí vychovatelka ŠD, fin. referentka

  Nikola Dvořáková, vychovatelky školní družiny a učitelka

  Tomáš Trávníček, asistent pedagoga a vychovatel ŠD

  Marie Vojtěchová, vedoucí učitelka MŠ

  Markéta Sandová, učitelka MŠ

  Marcela Krištofová, asistentka pedagoga MŠ


Další pracovníci školy

• Lenka Trojanová, hospodářka
• Irena Hrabětová, hlavní kuchařka
• Bronislava Vojtěchovská, pomocná kuchařka,
• Michala Petříčková,  uklízečka a školnice v MŠ
• Jaroslava Špánková, uklízečka  školnice v ZŠ
 

Informace připravila ředitelka školy Mgr. Lenka Bičišťová