Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skolasluhy.cz

 
  Mateřská škola - obecné informace 
Adresa a kontakt do MŠ: Sluhy 5, tel. 736 753 748
 Organizace dne
7.00 – 8.15  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní hry a individuální a skupinové činnosti s dětmi
8.15 – 8.30 ranní cvičení (relaxační cvičení), pohybové chvilky jsou zařazovány v průběhu celého dne
8.30 – 9.00  hygiena, svačina
9.00 – 9.30  řízené činnosti (frontální, skupinové, individuální)
9.30 – 11.30 pobyt venku
11.30–12.30 hygiena, oběd, zubní hygiena
12.30–14.30 odpočinek
náhradní aktivity pro předškoláky:
grafomotorické cviky, jazykové chvilky, rozvíjení sluchového vnímání, smyslové hry, „dětské koutky“ na PC
14.30–15.00 hygiena, svačina
15.00–16.30 odpolední zájmové činnosti (spontánní hry a dle zájmu dětí didakticky cílené činnosti) může být zařazen pobyt na zahradě

Všechny spontánní a řízené činnosti jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám dětí. Časový rozvrh činností je pouze orientační.

Ozdravné pobyty: 1-2x ročně na horách (v zimě a na jaře) a protože jsme vesnická MŠ, podnikáme vycházky do okolní přírody.
 
 Vzdělávací program MŠ

Pracujeme podle ŠVP, který jsme pojmenovali „Ostrov dětství“. Vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP a je rozdělen do deseti témat podle ročních období.
Motto školky a ŠVP: „Dětství je ostrov, na který se vracíme po celý život.“
Ve všech činnostech podporujeme děti v rozvíjení samostatnosti, komunikace, řeči, ohleduplnosti, tělesné zdatnosti. Naším cílem je, aby děti prožily v naší školce dny plné pohody a radosti a rády se k nám vracely…
 
 Charakteristika školy  
Mateřská škola je jednotřídní a je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Sluhy. Mateřská škola sídlí v přízemí jednopatrové pronajaté budovy vedle budovy OÚ.
MŠ má k dispozici pěknou zahradu se vzrostlými stromy a herními prvky pro děti. Zahrada se využívá k dopolednímu pobytu dětí a při pěkném počasí i odpoledne.
 
 Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.
Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.
V MŠ je pouze malá kuchyňka, které slouží jako výdejna obědů a přípravna svačin. Převážení jídla ze školní kuchyně je zabezpečeno podle hygienických předpisů.
Do jídelníčku jsou zařazovány prvky zdravé výživy (celozrnné pečivo, kefírové mléko, kukuřičné lupínky, …) Mléko dětem nabízíme, ale nikdy jim ho nenutíme. Vždy mají možnost volby.
Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ.
Děti mají na přístupném místě čaj nebo stolní vodu a mohou si do svých hrnečků sami nalévat.
Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly (3 hodiny).
Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše ochutnaly a zvykly si tak na pestrou a zdravou stravu.
 
 Spolupráce
Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodiči při různých společných akcích (např.keramické dílny, tvořivé dílny, „strašidýlkování“, oslavy Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, čarodějnický rej, loučení se školáčky apod.). Také při různých příležitostech spolupracujeme se základní školou a okolními mateřskými školami.
 
 Provozní a školní řád
Kapacita MŠ: 24 dětí ve věku od 3 do 6 let
Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod.
Děti se do MŠ přijímají od 7.00 do 8.15 hod. Po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě lze dítě přivést později, ale musí být nahlášené na stravování.
Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školku.
Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář v MŠ ).
Bez písemného pověření bude dítě vydáno pouze rodiči.
Při nástupu dítěte do MŠ se mohou rodiče vždy dohodnout na délce adaptační doby.
Do mateřské školy přijímáme pouze děti zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti nachlazené, nebo s příznaky infekčního onemocnění.
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po nemoci přijímáme dítě jen zcela zdravé ( v zájmu zdraví ostatních). Také jsou povinni upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.)
Rodiče jsou povinni nahlásit taktéž změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, zdravotní pojišťovny dítěte atd.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není přítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
MŠ má zájem na spolupráci s rodiči,kteří se mohou účastnit různých zájmových činností a spoluvytvářet pro naše děti příjemné, vstřícné a inspirativní prostředí.
Rodiče mají právo být informování o rozvoji, pokrocích a výsledcích svých dětí.
Rodiče mají právo aktivně se zúčastňovat na chodu a programové náplni školy.
 
 Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy ve Sluhách na školní rok 2015/2016.

Přihlášky do MŠ a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout dne 7.5.2015 od 14,00 do 16,00 hodin v budově mateřské školy Sluhy.

Odevzdání přihlášek proběhne v
den zápisu dne 21.5. 2015
od 15,00 do 16,00 hodin v budově mateřské školy Sluhy
.

Rodiče přinesou k zápisu také rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijetí dítěte do MŠ se řídí platnými kritérii.
 

 Úplata za předškolní vzdělávání

Směrnice k výběru úplaty za předškolní vzdělávání

Výše základní částky úplaty činí 540,- Kč měsíčně, což je cca 49%výdajů.
Úplata je splatná za kalendářní měsíc do 15.dne v měsíci příslušného kalendářního měsíce, bezhotovostně

Celodenní docházka 540,-Kč
Omezená docházka  360,-Kč


Pokud je délka docházky dítěte do mateřské školy omezena na dobu nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, je výše této částky 360,- Kč. Způsob placení se určí po vzájemné dohodě (v hotovosti vedoucí učitelce nebo převodním příkazem).Stravování:

Způsob placení stravného se určí po vzájemné dohodě (v hotovosti hospodářce školy nebo převodním příkazem).
Výše stravného na jedno dítě a den činí 30,-Kč.
Pokud dítě navštěvuje MŠ pouze dopoledne, činí tato částka 24,-Kč. Rodiče mají povinnost bezpodmínečně dodržet termín placení stravného.Termín placení stravného je pevně stanoven pro platby na bankovní účet do 15. dne v měsíci a při platbě v hotovosti do 5. dne v měsíci.
Odhlašování dětí ze stravování je možné osobně nebo telefonicky i sms zprávou (736 753 744) pouze do 7.00 hod. v jídelně ZŠ.
Poté už nemůže být částka odečtena.Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
Opakované neuhrazení těchto  plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst.1 d).

Adresa a kontakt do MŠ: Sluhy 5, tel.736 753 748